2007/2008

Kamp angažovanog i dokumentarnog filma namenjen je učenicama i učenicima srednjih škola i gimnazija u Srbiji koji ono što ih okružuje u svakodnevnom životu žele da prikažu filmom.

Kamp je održan u periodu od juna 2007. do februara 2008. u dva podeljena segmenta. Prvi deo odžan je na Tari od 16. do 28. jula 2007. Cilj radionica bio je da se grupi izabranih srenjoškolaca pruži uvid u domete društvenog aktivizma i da se podstakne razvijanje njihovih ideja. Ovaj složeni proces odvijao se na platformi koju čine:

  1. Sticanje osnovnog znanja o filmu kao formi kreativog izraza: pisanje scenarija, rad kamerom, montaža, obrada zvuka; struktira, dramaturgija i dinamika filma; tehnike naracije, karakteristike i uloga dokumentarnog filma u umetnosti i razvoju društva, sa akcentom na angažovane filmove.
  2. Sticanje osnovnih znanja o konceptu ljudskih prava i ulozi društvenog aktivizma u njihovoj zaštiti.

Predavači iz razločitih profesionalnih okruženja odraz su sveobuhvatnosti ovog projekta i težnje organizatora da učesnicima radionica pruži relevantno znanje, ali i neposredan i intenzivan uvid u lično iskustvo predavača koji se bave društveno angažovanom umetnošću.

Koncept predavanja i prenošenja znanja zasnovan je na interakciji između predavača i polaznika, pri čemu se posebna pažnja posvećuje motivisanosti učesnika da samostalno uočavaju teme, analiziraju odnose elemenata koji ih čine i definišu različite načine njihove kreativne obrade.

Na drugom delu kampa, koji je održan od 12. do 19. januara 2008. polaznici su sa mentorima radili na realizaciji i razradi ideja za scenarije. Kroz razgovore sa profesionalcima iz Bosne i Hrvatske pripremali su se za pičing pred komisijom. Prema oceni komisije, najbolji predložak za scenario imala je je Ivana Vukić iz Kragujevca (Goodbye Serbia).