Srednje škole

Biosokop u školi – to već zvuči oslobađajuće i samo po sebi dobrodošlo. A razgovori povodom filma sigurno mogu da sadrže optimalan bilans između učenja i razonode.

Prvo izdanje edukativnog seta sa srednje škole sadrži dvanaest dokumentarnih filmova i prateći priručnik sa scenarijima radionica za ponuđene filmove.

Filmove je za ovo izdanje 2007. godine odabrala grupa od 20 profesora Građanskog vaspitanja srednjih škola u Beogradu, praveći na taj način finalni izbor od filmova koje je uz pomoć festivala “Jedan svet” u Pragu predložio Marko Popović – tadašnji selektor Slobodne zone.

Edukativni set sadrži filmove: „Ratna zavera”, „Operacija dobra devojka”, „Tolerancija/netolerancija”, „Nima”, „Arif Husein ETV Dhaka”, „Deca sa stanice Lenjingradski”, „Anđeli ljubavi”, „Krvavi dijamanti su večni”, „Toti”, „Lena”, „Joši” i „Roj”, kao i set intrukovanih tekstova i priloga koji će vam, nadamo se, olakšati korišćenje ovih filmova u redovnoj nastavi i/ili vannastavnim aktivnostima.

Uz svaki film napravljena je tekstualna jedinica u priručniku koja sadrži kratak siže filma i biografiju autora, dodatne informacije o temi filma, zemlji u kojoj se radnja filma dešava, problemu kojim se film bavi – što bi trebalo da pomogne nastavniku da kontekstualizuje filmsku priču i ponudi učenicima mogući referentni okvir (bilo da je to siromaštvo u Bangladešu, (ne)tole-rancija u Francuskoj, zanemarena deca u Rusiji ili veza između rata u Africi i bezbrižnih kupaca dijamanata u Evropi). Takođe, za svaki film data je sugestija za moguću upotrebu i moguće ciljeve časa na kome bi ga nastavnik mogao upotrebiti. Imajući u vidu da su filmovi prvenstveno (mada ne isključivo) namenjeni nastavi Građanskog vaspitanja, jasno je naznačeno kojim ciljevima ovog predmeta pojedini filmovi najbolje odgovaraju. Konačno, za sve filmove ponuđeni su scenariji aktivnosti koje bi profesori i/ili učenici mogli da pokrenu u učionici i van nje povodom svakog odgledanog filma.

Autori tekstova i scenarija koji se nalaze u priručniku svoje predloge za rad na časovima (uz filmske projekcije) video kao moguće načine da se u školi obrade različita dečija i ljudska prava i/ili druge društvene teme. Naša je pretpostavka (i želja) da će i nastavnici i učenici uz filmove razvijati sopstvene modele i načine rada o temi/problemu/pravu kojim se filmovi bave. Iskreno verujemo da će gledanje filma u učionici i živa aktivnost koja to prati obogatiti i obradovati đake i nastavnike i omogućiti im da se zajedno nađu u SLOBODNOJ ZONI učenja o dečijim pravima, ljudskim pravima, demokratiji i civilnom drustvu.

Iskreno verujemo da će gledanje filma u učionici i živa aktivnost koja to prati obogatiti I obradovati đake i nastavnike i omogućiti im da se zajedno nađu u SLOBODNOJ ZONI učenja o dečijim pravima, ljudskim pravima, demokratiji i civilnom društvu.