Osnovne škole

Kako kod učenika pokrenuti i razviti istraživačko-analitičku logiku, kako koordinirati otvoren i dinamičan proces samorealizacije unutar grupnog rada ili kako organizovati i olakšati razmenu suprotstavljenih gledišta?

Nakon višegodišnjeg doprinosa poboljšanju rada profesora građanskog vaspitanja u srednjim školama Slobodna zona Jr se ovim izdanjem proširuje i na osnovne škole.

Edukativi set, namenjen nastavnicima koji predaju u višim razredima osnovih škola, sastoji se od kompleta edukativnih filmova i pratećeg priručnika za nastavnike. Princip rada predložen u priručniku podrazumeva interaktivan i holistički odnos, puno poštovanje i razumevanje za iskustva, potrebe, interesovanja, osećanja i mogućnosti svakog učenika/ce. To je bila iskrena namera i cilj autora edukativnog seta. Naravno, nastavnik/ca i učenici su ti koji će predložene ideje za aktivnosti prihvatiti, doraditi, promeniti ili osmisliti sasvim nove.

Na ovaj način nastavnici će imati jedan nov izazov na času – kako kod učenika pokrenuti i razviti istraživačko-analitičku logiku, kako koordinirati otvoren i dinamičan proces samo-realizacije unutar grupnog rada ili kako organizovati i olakšati razmenu suprotstavljenih gledišta. Preporuke za podsticanje učešća dece i mladih su aktivnosti koje uključuju istraživanja, projekte i multidisciplinarne, autentične aktivnosti.

Izbor od 23 filma koje smo uvrstili u ovaj edukativni set sačinila je komisija sačinjena od 5 eksperata (autora priručnika), tri nastavnika građanskog vaspitanja (2 pedagoga i jedan psiholog) i 15 osnovnoškolaca, dok je predfinalnu selekciju napravio selektorski tim filmskog festivala SLOBODNA ZONA: Rajko Petrović i Branka Pavlović.

U ovom izboru filmova našla su se dva Oskarovca – animirani film o prekomercijalizovanom svetu „Logorama“ i film o ratu, holokaustu i solidarnosti – „Zemlja igračaka“. Još jedan film koji govori o značaju ljudske solidarnosti, ali ovoga puta u situaciji prirodne katastrofe jeste film „Sаjаvаl se jako uplаšio“.

Edukativi set sadrži i dokumentarce o devojčici sa Turetovim sindromom „Leteća Ana“, zatim o iskustvu devojčice čiji su roditelji razvedeni „ Život u dve kuće : Rene – razvod“, o dečaku koji živi u izbeglištvu „Skriveni“, ali i o dečaku marokanskog porekla koji želi da postane najbolji skejtborder na svetu – „Dаskа“. Tu je i priča o dečaku koji je beskućnik – „Ulice“, o deci koja su zaražena ili pogođena virusom side – „Ašrej“ , zatim i film o negativnim uticajima medija – „Tulibu dibu dаću“, ali i animirani film o prvom seksualnom iskustvu „Nikаdа kаo prvi put“.

„Moje slike na internetu” i „Gjuri” su filmovi koji su producirani u okviru serijala Priče iz slamova, organizacije Amnesti Internešnl iz Holandije, film „I biciklisti su ljudi” proizveden je u okviru projekta Čija prava su ljudska prava koji ima za cilj da kritički preispita pitanja ljudskih prava i (anti)diskriminacije u našoj zemlji, a pored ovog ostvarenja i film u edukativnom setu se nalazi još jedan domaći film – „Svаkodnevni život romske dece iz blokа 71“.

Edukativna kompilacija sadrži i sedam filmova – „Nisаm onаj zа kogа me smаtrаš“, „Drugа strаnа“, „Mi smo fotografi“ „Identitet“, „Zаšto grаfiti“, „U srcu“i „Izrаzi se“ – realizovanih u okviru projekta Adobe glas mladih koji podržava omladinu u školskim danima i ohrabruje ih da koriste multimedijalne alate najnovije generacije kako bi iskomunicirali i podelili svoje ideje, predstavili svoj talenat ili pokrenuli inicijativu u svom okruženju.

Namenjeni (od 10 do 14 godina njihovoj adekvatnosti za korišćenje u nastavi (posebno u nastavi predmeta građansko vaspitanje), kao i njihovom trajanju. Filmovi namenjeni nastavnicima gra-đanskog vaspitanja i učenicima koji taj predmet pohađaju prilagođeni su trajanju školskog časa, uzrastu gledalaca i temama koje ovaj predmet obrađuje.

Pri izboru se vodilo računa o umetničkim kvalitetima filmova i uzrastu đaka.